2019 ISSA Western Michigan National Invitational, August 3 & 4

Print

a1a
a1b
b1a
b1b
b1c
b1d
b1e
b1f
b1g
b1h
b1i
b1j
b1k
b1l
b1m
b1n
b1o
b1p
b1q
b1r
b1s
b1t
b1u
b1v
b1w
b1x
b1y
b1z
b2
b2a
b2b
b2c
b2d
b2e
b2f
b2g
b2h
b2i
b2j
b2k
b2l
b2m
b2n
b2o
b2p
b2r
b2s
b2t
b2u
b2v
b2w
b2x
b3a
c1a
c1b
c1c
c1d
c1e
c1f
m1a
m1b
r25
s50b
s55c
t25
t50a
t50b
t55c
t65b
t70a
t70b
v25
v50a
v50b
v55c
v65b
01/76 
start stop bwd fwd